1877-722-2646
The Tzedaka fund of the Gedolei Hador shlita
מפי כתבם

ועד הרבנים זכה לכתרה של תורה ממרן פוסק הדור הגרי”ש אלישיב זצוק”ל אשר ייסדה וניהלה בנמסירות במשך כעשרים שנה, והוא המלאך ההולך לפני המחנה, ובעצם כתב ידו הטהור כתב את הייחודיות של נתינת הצדקה לועד הרבנים הן מצד הנאמנות השלימה והן מצד כח הישועות להם זוכים כל תורמי ועד הרבנים.

Continue reading